ΕΝΟΤΗΤΑ 02. Υφιστάμενη Κατάσταση

Μοναδιαία Παραγωγή Αποβλήτων (Μ.Π.Α.) και ετήσια παραγωγή ΑΣΑ στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, υφιστάμενη κατάσταση ΑΣΑ στην Ελλάδα, διαχείριση ιλύος από ΕΕΛ, Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ και ΣΜΑ στην Ελλάδα, Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη (MJ/Kg) διαφόρων κλασμάτων ΑΣΑ στην Ελλάδα, Ετήσια παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο ΧΥΤΑ.