ΕΝΟΤΗΤΑ 03. Συλλογή και μεταφορά

Συλλογή στερεών αποβλήτων, βιοαποικοδομήσων υλικών, Απορριμματοφόρα, Διαδρομές απορριμματοφόρων,  Σχεδιασμός δρομολογίων (Συστήματα GIS), είδη απορριμματοφόρων, Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.), Συστήματα μεταφόρτωσης ΑΣΑ, Σ.Μ.Α. Δήμου Θεσσαλονίκης.