ΕΝΟΤΗΤΑ 04. Διαλογή στην πηγή

Συστήματα συλλογής και μεταφοράς ΑΣΑ, Διαλογή στην πηγή (ΔσΠ), Παράμετροι σχεδιασμού προγραμμάτων ΔσΠ, Τα θετικά των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, Τα βιοαπόβλητα ή βιολογικά απόβλητα (ΒΑ),  Υπολείμματα μετά τη ΔσΠ, Δράσεις για επιτυχή εφαρμογή συστημάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων,  Κάδοι κομποστοποίησης ΑΣΑ, Ενδεικτικές τιμές για υλικά συλλογής βιοαποβλήτων.