Εισαγωγή στην τεχνολογία του DNA
  • Το αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας.
  • Η σημασία των ενδονουκλεασών περιορισμού στη Μοριακή Βιολογία.
  • Περιγραφη σημαντικών μοριακών τεχνικών, όπως η ηλεκτροφόρηση του DNA, η κλωνοποίηση, το στύπωμα κατά Southern, η μέθοδος Sanger, η PCR.