Επαναληπτικές ασκήσεις και ασκήσεις αξιολόγησης
  • Αναγνώριση τοπικής προφοράς
  • Αποκατάσταση μιας κακής προφοράς
  • Ασκήσεις εξοικείωσης
  • Δραστηριότητες αξιολόγησης
  • Τελική εξέταση

Λέξεις κλειδιά: Επανάληψη, αξιολόγηση, δραστηριότητες, ταυτοποίηση, αποκατάσταση, ασκήσεις, εξοικείωση, εξέταση.