Ενδογλωσσικές και διαγλωσσικές μεταφραστικές προτεραιότητες
  1. Μεταφραστικές προτεραιότητες.
  2. Τροπικότητα.
  3. Προμεταφραστική διερεύνηση κειμένου.
  4. Γλωσσική ανάλυση και κείμενο.
  5. Γλωσσική ανάλυση και σημασία.
  6. Αγγελία – πρωτότυπο.

Λέξεις Κλειδιά: προτεραιότητες, τροπικότητα, προμεταφραστική διερεύνηση, γλωσσική ανάλυση, αγγελία, πρώτυπο