Διαπολιτισμική μετάφραση και κειμενικά είδη
  1. Αρχές διαπολιτισμικής μετάφρασης.
  2. Άσκηση: ψευδοδιαφανείς, σύμμορφες λέξεις.
  3. Ψευδοκείμενο.
  4. Συμπέρασμα.
  5. Σύνοψη.
  6. Από τη θεωρία στην πράξη.
  7. Πλουραλισμός στη λήψη αποφάσεων.
  8. Ιστορικά.
  9. Υποστήριξη μεταφραστικής πράξης.
  10. Δημιουργική μετάφραση.

Λέξεις Κλειδιά: ψευδοκείμενο, συμπέρασμα, διαπολιτισμική μετάφραση, πλουραλισμός, ιστορικά, δημιουργική μετάφραση