Γλωσσικά, γραφηματικά και παραγλωσσικά στοιχεία
  1. Κείμενο 1.
  2. Λήψεις αποφάσεων και μεταφραστικά διλήμματα 1.
  3. Κείμενο 2.
  4. Λήψεις αποφάσεων και μεταφραστικά διλήμματα 2.
  5. Κείμενο 3.
  6. Λήψεις αποφάσεων και μεταφραστικά διλήμματα 3.
  7. Κείμενο 4.
  8. Λήψεις αποφάσεων και μεταφραστικά διλήμματα 4.

Λέξεις Κλειδιά: λήψεις αποφάσεων, μεταφραστικά διλήμματα