Το Βυζάντιο στα μέσα του 14ου αιώνα: Η αρχή του τέλους (1341-1354/57)

Οι πολιτικο-στρατιωτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές έριδες στα μέσα του 14ου αι.: Οι εμφύλιοι πόλεμοι των ετών 1341-1354, οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες, το κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη (1342-1349/50), η ησυχαστική έριδα και η σχέση της με τα πολιτικά γεγονότα της περιόδου ― Ενδεικτική βιβλιογραφία (πηγές - βοηθήματα).

 

Λέξεις Κλειδιά: Καντακουζηνός, Αντιβασιλεία, Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος, εμφύλιος, Ζηλωτές, ησυχασμός, Στέφανος Δουσάν.