Κοινωνικές εξελίξεις πολιτική σκέψη και πρακτική, πολιτισμική ταυτότητα των Βυζαντινών κατά τους 13ο-15ο αιώνες

Οι κοινωνικές ομάδες κατά την παλαιολόγεια περίοδο και η κοινωνική κρίση ιδίως κατά τους 14ο-15ο αι. ― Οι εξελίξεις στην αυτοκρατορική ιδεολογία και την πολιτική σκέψη, η αποδυνάμωση της κεντρικής εξουσίας και η διάσπαση της κρατικής συνοχής τον 14ο και 15ο αι. ― Η πολιτισμική και πολιτική ταυτότητα των Βυζαντινών κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο ― Ενδεικτική δευτερεύουσα βιβλιογραφία.

 

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνική κρίση, δημογραφική πτώση, αποδυνάμωση κεντρικής εξουσίας, διάσπαση κρατικής συνοχής, κάτοπτρα ηγεμόνος, ρωμαϊκότητα, ελληνικότητα, ορθοδοξία.