Παρατατικός και Μέλλοντας. Σχηματισμός, χρήση

Να μπορεί ο φοιτητής να κατανοεί γλωσσικούς κανόνες και να χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τους χρόνους: τον “imperfetto” σε σχέση με τον “passato prossimo” και τον “futuro”.

 

Λέξεις Κλειδιά: imperfetto, futuro