ΕΝΟΤΗΤΑ 05. Επεξεργασία-ανακύκλωση

Ευρωπαϊκή στρατηγική (2008/98/ΕΚ), Θεσμικές υποχρεώσεις στη διαχείριση των ΑΣΑ, Συσκευασίες (Ν. 2939/2001), Ποιοτική σύσταση συσκευασιών στη Θεσσαλονίκη, Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΣΑ, Επεξεργασία στερεών αποβλήτων, Ανακύκλωση γυαλιού, πλαστικού, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (Κ.Δ.Α.Υ.), ΚΔΑΥ Θέρμης, Διάγραμμα ροής εργασιών σε ΚΔΑΥ, Διαχωρισμός υλικών, Δείκτες ανάκτησης υλικών ΑΣΑ στο Δήμο Θέρμης, Οφέλη από την ανακύκλωση στην Ελλάδα.

Επεξεργασία-ανακύκλωση