ΕΝΟΤΗΤΑ 08. Υγειονομική ταφή

Τελική διάθεση (ταφή) αποβλήτων, Υγειονομική ταφή, Χώροι ταφής αποβλήτων, Κριτήρια επιλογής χώρων ταφής αποβλήτων, Υγειονομική ταφή ΑΣΑ (Οδηγία 1999/31/ΕΚ), ΧΥΤΑ Πολυγύρου – ΧΥΤΑ Μαυροράχης, Απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της Υγειονομικής ταφής, Βήματα υγειονομικής ταφής, Προετοιμασία του ΧΥΤΑ, Απόθεση στερεών αποβλήτων, Παραδοσιακή ταφή αποβλήτων, Ταφή με συμπίεση, Άλλοι τρόποι ταφής αποβλήτων, Εκμετάλλευση του βιοαερίου, Οι φάσεις της βιοαποικοδόμησης, Οι επιθυμητές τιμές των κυριότερων συντελεστών ρύθμισης της μεθανογένεσης, Τα διασταλλάζοντα (στραγγίδια).

Υγειονομική ταφή