ΕΝΟΤΗΤΑ 09. Reduce – Recycle – Reuse

Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Θερμική επεξεργασία ΑΣΑ, Διάθεση υπολειμμάτων.

Reduce – Recycle – Reuse