ΕΝΟΤΗΤΑ 10. Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ

Επιταγές της νομοθεσίας – Στόχοι – Χρονοδιαγράμματα, Διαχείριση ΑΣΑ, Ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ, Επιστημονική και θεσμική αξιολόγηση (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Νόμος 4042/2012), Στόχοι στη διαχείριση των ΑΣΑ, Αξιοποίηση απορριμμάτων, Η πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων ως αναπόσπαστο τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης (Ανακύκλωση), Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, Απαραίτητα – βασικά στοιχεία για ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των ΑΣΑ, Οικονομικά μεγέθη διαχείρισης ΑΣΑ.

Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ