ΕΝΟΤΗΤΑ 11. Δειγματοληψία – Αναλύσεις

Δειγματοληψία, Η μέθοδος MODECOMTM, Σήμανση των κάδων, Χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων, Χημικές, βιολογικές και φυσικές αναλύσεις, Leaching Tests – Δοκιμές έκπλυσης, Εξοπλισμός - Αναλύσεις και έλεγχοι, Αποτελέσματα δοκιμών Leaching.