ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Σενάρια διαλογής στην πηγή και αξιοποίηση απορριμμάτων

Ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ-Επιστημονική και θεσμική αξιολόγηση (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Νόμος 4042/2012), Απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή οποιουδήποτε σεναρίου διαχείρισης ΑΣΑ, Μέτρα για την πρόληψη – ελαχιστοποίηση – ανακύκλωση.