ΕΝΟΤΗΤΑ 14. Υγειονομική ταφή. Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ

Υγειονομική ταφή αποβλήτων (Ιστορική εξέλιξη Υ.Τ., Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα, Επιλογή ΧΥΤΑ, Λειτουργία των ΧΥΤΑ- Μέθοδοι και τρόποι διάθεσης αποβλήτων),  Κατασκευή ΧΥΤΑ (Γενικές αρχές,  Εργασίες κατασκευής), Διαχείριση Διασταλλαζόντων– Βιοαερίου, Ανάπλαση ΧΥΤΑ.

Υγειονομική ταφή. Κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ