ΕΝΟΤΗΤΑ 15. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Επιλογή του χώρου υγειονομικής ταφής-παθητική ασφάλεια, Τα κριτήρια αξιολόγησης,  Έργα υποδομής ΧΥΤΑ, Η διαχείριση των εκπλυμάτων, Διαστασιολόγηση της εγκατάστασης ηλιακής απόσταξης, Λειτουργία των Χ.Υ.Τ.Α., Αποκατάσταση-ανάπλαση του χώρου μετά την χρήση, Σταθμοί μεταφόρτωσης, Κριτήρια χωροθέτησης ΣΜΑ, παράγοντες, που επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα της ανακύκλωσης, Νομικό πλαίσιο, Ορολογία, ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΥΤΑ, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, Επιπτώσεις του καταναλωτικού προτύπου.