ΕΝΟΤΗΤΑ 16. Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΕΚΚ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Νομοθεσία, ποσότητες, στόχοι, Κατηγορίες,  ανακύκλωση- επαναχρησιμοποίηση ΑΕΚΚ στην ΕΕ, επικινδυνότητα ΑΕΚΚ, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χρήση ΑΕΚΚ στην παραγωγή συμβατικού και αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος στο ΑΠΘ- Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και στην παραγωγή φωτοδιαπερατού σκυροδέματος στο ΔΠΘ- Ξάνθη, Ελλάδα.