Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Αλγόριθμος εύρεσης, Γραφική απεικόνιση Ιδιοδιανυσμάτων, Ιδιοτιμές αντιστρόφου και αναστρόφου και δυνάμεων πίνακα, χαρακτηριστικό πολυώνυμο, όμοιοι πίνακες και ιδιοτιμές

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Ιδιοχώροι, χαρακτηριστικό πολυώνυμο

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 02α (Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα)
Ενότητα 02β (Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα)
Ενότητα 02γ (Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα)

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ενότητα 02α (Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα)
Ενότητα 02β (Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα)
Ενότητα 02γ (Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα)