Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Αλγόριθμος εύρεσης, Γραφική απεικόνιση Ιδιοδιανυσμάτων, Ιδιοτιμές αντιστρόφου και αναστρόφου και δυνάμεων πίνακα, χαρακτηριστικό πολυώνυμο, όμοιοι πίνακες και ιδιοτιμές

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Ιδιοχώροι, χαρακτηριστικό πολυώνυμο