Διαγωνιοποίηση

Ιδιοχώροι, Αλγεβρική και Γεωμετρική Πολλαπλότητα, Ανεξαρτησία Ιδιοδιανυσμάτων για διαφορετικές ιδιοτιμές, Διαγωνιοποίηση, Εφαρμογές: πρόβλημα κυνηγού+λείας

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαγωνιοποίηση, γεωμετρική και αλγεβρική πολλαπλότητα