Φασματικό θεώρημα

Προσαρτημένος πίνακας, φασματικό θεώρημα, Αυτοπροσαρτημένες γραμμικές συναρτήσεις και ιδιοτιμές τους

 

Λέξεις Κλειδιά: Προσαρτημένος πίνακας, φασματικό θεώρημα