Εκτίμηση Παραμέτρων
  1. Σημειακή εκτίμηση παραμέτρων
  2. Κριτήρια καλών εκτιμητριών
  3. Μέθοδος υπολογισμού της σημειακής εκτίμησης
  4. Διάστημα εμπιστοσύνης της μέσης τιμής
  5. Διάστημα εμπιστοσύνης της διασποράς
  6. Διάστημα εμπιστοσύνης της αναλογίας
  7. Διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς δύο μέσων τιμών
  8. Διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς δύο αναλογιών

 

Λέξεις Κλειδιά: διάστημα εμπιστοσύνης, μέση τιμή, διασπορά, διαφορά

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημειώσεις

6. Εκτίμηση παραμέτρων

Παρουσίαση

6. Εκτίμηση Παραμέτρων

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Ασκήσεις

Ασκήσεις