Προγραμματισμός με Visual Basic 2008
  1. Διαχείρηση του περιβάλλοντος εφαρμογών της Visual Basic. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της βασικής έκδοσης (6.0) και της τρέχουσας (Visual Basic 2008). Σχεδίαση της πρώτης εφαρμογής δομοστατικού. μηχανικού. Εφαρμογή: Αυτοματοποιημένος υπολογισμός εμβαδού διαμήκων και εγκαρσίων οπλισμών.
  2. Λογικές αποφάσεις (if-else statements) και βρόγχοι εργασιών (for-next, do-loop). Εφαρμογή: Διαστασιολόγηση δοκού οπλισμένου σκυροδέματος.
  3. Διαχείριση μητρώων. Εφαρμογή: Στατική επίλυση αμφιέρειστης δοκού υπό στατικά φορτία. 
  4. Διαχείριση αρχείων (αποθήκευση, μορφοποίηση, εγγραφή). Διαχείριση αλφαριθμητικών. Εφαρμογή: Εγγραφή εντατικών μεγεθών σε αρχείο. Αναζήτηση δεδομένων ανάλυσης εντός αρχείου αποτελεσμάτων στατικής ανάλυσης.
  5. Διαμόρφωση γραφικού περιβάλλοντος. Εφαρμογή: Επίδειξη ανάπτυξης επαγγελματικής εφαρμογής διαστασιολόγησης σύμμεικτων πλακών.

 

Λέξεις Κλειδιά: visual basic, αυτοματοποιημένος υπολογισμός εμβαδού διαμήκων και εγκαρσίων οπλισμών, λογικές αποφάσεις, βρόγχοι εργασιών, διαστασιολόγηση δοκού οπλισμένου σκυροδέματος, διαχείριση μητρώων, διαχείριση αρχείων, διαχείριση αλφαριθμητικών, αναζήτηση δεδομένων ανάλυσης, διαμόρφωση γραφικού περιβάλλοντος 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσιάσεις

Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Διαδικασίες λογικών αποφάσεων και βρόγχων εργασιών
Διαχείριση μητρώων
Διαχείριση δεδομένων και αρχείων
Διαμόρφωση γραφικού περιβάλλοντος

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Διαδικασίες λογικών αποφάσεων και βρόγχων εργασιών
Διαχείριση μητρώων
Διαχείριση δεδομένων και αρχείων
Διαμόρφωση γραφικού περιβάλλοντος