Εφαρμογές προβολών

Ορθογώνιο συμπλήρωμα χώρου γραμμών = μηδενοχώρος του συζυγή αναστρόφου, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, γενικευμένο εσωτερικό γινόμενο

 

Λέξεις Κλειδιά: μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων