Οι μέθοδοι

Η ενότητα αφορά στις μεθόδους διδασκαλίας και αναπτύσσεται σε 7 μαθήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μέθοδοι διδασκαλίας, ρόλοι δασκάλου, ανατροφοδότηση και διόρθωση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 2. Μέθοδοι Διδασκαλίας Ι
Ενότητα 3. Μέθοδοι Διδασκαλίας ΙΙ
Ενότητα 4. Μέθοδοι Διδασκαλίας ΙΙΙ
Ενότητα 5. Μέθοδοι Διδασκαλίας ΙV
Ενότητα 6. Μέθοδοι Διδασκαλίας V

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μέθοδοι διδασκαλίας Ι
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙ
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙΙ
Μέθοδοι διδασκαλίας IV
Μέθοδοι διδασκαλίας V